Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI
1.1. Bu web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site imtiyaz sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve işbu Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site’nin imtiyaz sahibi, Aytink.com yazarlarıdır (bundan böyle kısaca “Aytink” olarak anılacaktır).

1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Aytink tarafından işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu Site Kullanım Koşulları 15/01/2017 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

TANIMLAR
2.1. Site: Aytink tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

2.2. Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler)

2.3. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

2.4. İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. Video: Aytink tarafından sağlanacak her türlü ses ve görüntü kayıtları

GENEL HÜKÜMLER
3.1. 13 yaşın altındaki çocukların Kullanıcı olması yasaktır. Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı İçerik’e 18 yaşın altındaki Kullanıcılar’ın da erişmesi yasaktır.

3.2. Aytink’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Aytink ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Aytink’e açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Aytink’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Aytink’in hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Video’ları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Aytink ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından yazılan yazı ve üretilen İçerik’lerden dolayı Aytink’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Aytink yazarlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Aytink, üçüncü kişiler tarafından yazılan yazı ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak, Aytink’in, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aytink’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. Kullanıcılar, Aytink’e Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Aytink, Kullanıcılar tarafından Aytink’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcılar, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Aytink’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.7. Aytink, Site’de yer alan İçerik ve yazıları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme/silme hakkını saklı tutmaktadır. Aytink, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Aytink’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Aytink tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Aytink tarafından yapılabilir. Aytink tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

3.8. Site üzerinden, Aytink’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Aytink tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Aytink’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9.  Aytink, aynı zamanda, Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, web sitesini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
4.1. Site’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar — hepsi birden Aytink’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Aytink’e ait ve/veya Aytink tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, TeknoSeyir hizmetlerini, Aytink bilgilerini ve Aytink’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Aytink’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Aytink tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Aytink’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. Aytink, işbu Site Kullanım Koşulları dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Aytink hizmetleri, Aytink bilgileri, Aytink’in telif haklarına tabi çalışmalarının tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.3. Kullanıcılar, Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER
Aytink, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu -Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aytink, işbu Site Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Aytink açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aytink in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Aytink’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Aytink’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu -Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu -Site Kullanım Koşulları, Aytink tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.